Skip to content

Allesreiniger Ajax limoenfris 5l

Productnummer: 1397857
€ 15,17 € 18,36 incl. BTW

Op voorraad (Levertijd: 1-3 werkdagen)

Ajax

Omschrijving

* Lost vuil snel op en maakt alle afwasbare oppervlakken streeploos schoon. * Veiligheidsinformatie: veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Buiten het bereik van kinderen houden. * Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. * Bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen. * Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone en Glutaral kan een allergische reactie veroorzaken. * Gevarenaanduiding; * H301 Giftig bij inslikken. * H302 Schadelijk bij inslikken. * H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. * H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H330 Dodelijk bij inademing. * H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. * H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. * H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsvoorschrift; * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. * EUH208 Bevat GLUTARAL. Kan een allergische reactie veroorzaken.*

Specificaties

Lengte: 192 cm
Breedte: 138 cm
Hoogte: 287 cm
Gewicht: 5207 gr
Volume: 7604
Code OEM: 17265858
Code EAN: 4011200543903
Merk: Ajax